Regulamin akcji promocyjnej

Lifehacki z Lenovo K5”


§1 [Organizator i Partner]


 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Lifehacki z Lenovo K5” (zwanej dalej „Akcją”) jest FFW Communication sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 49, 02-797 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce ul. Gottblieba Daimlera 1, 02-460 (zwanej dalej „Partnerem”).

 1. Partner jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.


§2 [Uczestnicy]


 1.   Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych lub

  2. nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub

  3. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych – niezbędne są zgody pisemne);

  4. posiada konto w serwisie Facebook oraz lubi („like”) profil Lenovo Polska dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/LenovoPolska/

 1. Zapewnienie możliwości udziału w Akcji jest świadczone drogą elektroniczną.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Akcji są następujące:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet;

  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;

  3. konto w serwisie Facebook.


§3 [Nagrody]


 1. Zestawienie nagród:

  1. nagrodą główną jest smartfon Lenovo K5 w liczbie: 1 (słownie: jeden) o wartości jednostkowej 1000 zł brutto (słownie: tysiąc zł).

  2. nagrodą pocieszenia są zestawy gadżetów w liczbie: 5 (słownie: pięć) o wartości jednostkowej 100 zł brutto (słownie: sto zł).

 1. Uczestnik, któremu zostaje przyznana nagroda (w sposób, o którym mowa w §4), zostaje zwycięzcą (zwanym dalej „Zwycięzcą”).

 2. Uczestnik ma prawo maksymalnie do tylko jednej nagrody, o której mowa w ust. 1.

 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.

 5. Zwycięzca otrzymuje nagrodę z wszystkimi przynależnościami i dokumentami, jakie otrzymał Organizator od Partnera (prawa przedsiębiorcy, a nie konsumenckie). Faktura i karta gwarancyjna/serwisowa zostanie dołączona tylko i wyłącznie wtedy, gdy Organizator otrzymał je od Partnera.

 6. Akcja nie stanowi konkursu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z nagrody (głównej, pocieszenia) jest opodatkowany na zasadach ogólnych. Organizator może uzależnić wydanie nagrody od uprzedniego podania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do sporządzenia rocznej informacji o przychodach z innych źródeł, która zostanie przekazana Zwycięzcy oraz właściwemu dla Uczestnika urzędowi skarbowemu. Zgodnie z przepisami, Zwycięzca powinien wykazać przychód z tytułu nagród (nagrody głównej lub pocieszenia) w swoim rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzić stosowny podatek dochodowy z tego tytułu w przewidzianym w prawie podatkowym terminie.


§4 [Mechanika Akcji]


 1. Akcja prowadzona jest od 03.06.2016 r. do 19.06.2016 r. lub do jednostronnego jej odwołania przez Organizatora lub Partnera i jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem https://www.facebook.com/LenovoPolska/ („Strona www”), na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Akcji.

 2. Akcja polega wykonaniu przez Uczestnika następujących działań:

  1. obejrzenia wideo dotyczących telefonu K5 udostępnianych na fanpage Lenovo Moto

  2. dodania w komentarzu swojej propozycji oryginalnych rozwiązań codziennych problemów i prac domowych.

 1. Komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”) wyłania Zwycięzców w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Akcji kierując się subiektywną oceną zgłoszonej pracy. Zwycięzca jest zawiadamiany o wygraniu nagrody za pośrednictwem wiadomości poprzez portal facebook.

 2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Justyna Chmielewska – przedstawiciel Partnera;

  2. Maciej Małek – przedstawiciel Organizatora.

 1. Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator jest zobowiązany do przyznania nagrody Uczestnikowi, którego odpowiedź jest kolejną najlepszą według Komisji, w przypadku:

  1. niepodania przez Zwycięzcę pełnych danych (o których mowa w §6) w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 3

  2. podania fałszywych danych;

  3. podania nieprawidłowego adresu e-mail.

 1. Organizator wyśle w imieniu Partnera nagrody w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 3 z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.


§5 [Reklamacje i wykluczenia]


 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Akcji powinny być pisemne i zawierać:

  1. imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;

  2. przesłane listem poleconym na adres Organizatora (ul. Podchorążych 71 lok. 8, 00-722 Warszawa);

  3. wysłane najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego).

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

 2. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Akcji, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Akcji bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu.


§6 [Dane osobowe]


 1. Organizator będzie zbierał od Zwycięzców następujące dane:

  1. Adres e-mail,

  2. Imię i nazwisko,

  3. Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody),

  4. Numer telefonu kontaktowego,

 1. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy nagrody głównej następujące dane:

  1. Adres zameldowania (do rozliczeń z urzędem skarbowym)

  2. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)

  3. Data urodzenia

  4. Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego

 1. Przystępując do Akcji Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu, a co za tym idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane dla celów udziału w akcji, w tym wyłonieniem Zwycięzców oraz Zwycięzcy nagrody głównej dla celów podatkowych (w tym przypadku, dane uczestnika mogą zostać udostępnione Partnerowi konkursu w celu sporządzenia rocznej informacji o przychodach z innych źródeł).

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Akcji. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:

  1. dostępu do danych,

  2. możliwości ich poprawiania.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


§7 [Ustalenia końcowe]


 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

widget instagram lenovo
widget twitter lenovo
widget facebook lenovo
widget youtube lenovo
Nasza strona korzysta z plików cookies (ciasteczek), aby świadczyć dla naszych Użytkowników usługi na jak najwyższym poziomie. Zapoznaj się proszę z naszą polityką cookies. AKCEPTUJĘ