Regulamin akcji promocyjnej

LenovoZone§1 [Organizator i Partner]


 1. Organizatorem akcji promocyjnej „LenovoZone” (zwanej dalej „Akcją”) jest FFW Communication sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 49, 02-797 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce ul. Gottblieba Daimlera 1, 02-460 (zwanej dalej „Partnerem”).

 2. Partner jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.§2 [Uczestnicy]


 1. Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych lub

  2. nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub

  3. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych – niezbędne są zgody pisemne);

  4. posiada konto na stronie www.lenovozone.pl.

 3. Zabronionym jest posiadanie przez jednego Uczestnika więcej niż jednego konta na portalu lenovozone.pl. Tworzenie dodatkowych kont skutkować będzie:

   1. zawieszeniem na okres 7 dni konta wskazanego przez Uczestnika jako główne; w przypadku niewskazania przez Uczestnika konta głównego w terminie 24 godzin od chwili wysłania do Uczestnika wiadomości e-mail informującego o posiadaniu przez tego samego Uczestnika kilku kont, wybór konta głównego należy do Organizatora,

   2. permanentnym usunięciem wszystkich pozostałych kont założonych przez użytkownika.

 4. Za używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, obrażanie innych Uczestników oraz inne zachowania stojące w sprzeczności z zasadami tzw. netykiety Uczestnik może zostać ukarany zawieszeniem konta na okres 7 dni, a w przypadku powtórzenia się takiego zachowania usunięciem konta.

 5. Zapewnienie możliwości udziału w Akcji jest świadczone drogą elektroniczną.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Akcji są następujące:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet;

  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.
§3 [Mechanika Akcji]


 1. Akcja prowadzona jest od 13.04.2016 do jednostronnego jej odwołania przez Organizatora lub Partnera i jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem www.lenovozone.pl („Strona www”), na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Akcji.

 2. Akcja polega na wykonaniu wszystkich lub wybranych przez Uczestnika działań z następującej listy:

  1. Uzupełnienie profilu o wskazane informacje na stronie profilu użytkownika,

  2. Zapisanie się do newslettera

  3. Ocenianiu i recenzowaniu produktów Lenovo,

  4. Ocenianiu i recenzowaniu aplikacji,

  5. Komentowaniu artykułów,

  6. Pisaniu postów w ramach forum,

za które to działania Uczestnik może otrzymać określoną przez Organizatora liczbę punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby punktów przyznawanych za każdą z wymienionych czynności. Liczba punktów przyznawana za poszczególne działania jest określona na stronie http://lenovozone.pl/jak-zdobywac-punkty. Organizator ma prawo zarówno do samodzielnego przyznawania użytkownikom dodatkowych punktów, jak i wyznaczania osób (zwanych Ekspertami) przydzielających dodatkowe punkty w imieniu Organizatora. Dodatkowymi punktami nagradzane będą komentarze/posty/recenzje charakteryzujące się ponadprzeciętną merytorycznością w ocenie Organizatora/Ekspertów.

 1. Zdobyte przez Użytkownika punkty podlegają wymianie na nagrody podstawowe (o których mowa w §4 ust. 1, a)). Punkty uprzednio wykorzystane do wymiany na nagrodę podstawową nie mogą zostać ponownie wykorzystane do tego celu, natomiast wymiana punktów na nagrody podstawowe nie ma wpływu na pozycję w rankingu aktywności (o którym mowa w §3 ust. 4 ).

 2. W ramach akcji prowadzony będzie ranking aktywności, w którym to pozycja Uczestnika będzie określona na podstawie sumy wszystkich zdobytych przez niego punktów w ramach lenovozone.pl (o których mowa w §3 ust. 2) oraz, w przypadku Uczestników migrujących z portalu lenovotechzone.pl, sumy punktów zdobytych uprzednio na tymże portalu.

 3. Ranking aktywności służył będzie również do wyłaniania:

  1. zwycięzców kwartalnej nagrody głównej dla użytkownika, który w wymienionym kwartale uzyskał największą liczbę punktów,

  2. zwycięzców kwartalnych nagród dodatkowych dla kolejnych użytkowników, którzy w wymienionym kwartale uzyskali największą liczbę punktów,

Nagrody kwartalne przyznawane będą wraz z końcem każdego kwartału. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 01.09.2016 i kończy 30.09.2016. Każdy następny okres jest tożsamy z kolejnymi kwartałami.

 1. Uczestnik z dniem uzbierania liczby punktów umożliwiających otrzymanie nagrody i po wybraniu nagrody zostaje Zwycięzcą. Uczestnik zostanie poinformowany o wygraniu nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany w trakcie Akcji adres e-mail).

 2. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku:

  1. niepodania przez Zwycięzcę pełnych danych (o których mowa w §6) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 3;

  2. podania fałszywych danych;

  3. podania nieprawidłowego adresu e-mail.

 3. Organizator wyśle nagrody w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 3 z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.
§4 [Nagrody]


 1. Zestawienie nagród:  1. nagrodami podstawowymi są gadżety Lenovo ufundowane przez Partnera o wartości jednostkowej poniżej 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych). Na miesięczną pulę nagród podstawowych składa się 75 sztuk różnego rodzaju nagród, a ich wykaz znajduje się na stronie: http://lenovozone.pl/nagrody. W przypadku wyczerpania się rodzaju nagrody podstawowej, którą Zwycięzca wybrał zgodnie z §4 ust. 4, Zwycięzca uzyska ponowną możliwość jej wybrania wraz z rozpoczęciem się nowego miesiąca (odnowieniem puli nagród dodatkowych). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród podstawowej w przypadku ich permanentnego wyczerpania.  2. kwartalną nagrodą główną jest tablet Lenovo Tab 4 10 w liczbie: 1 (słownie: jeden) o wartości jednostkowej 749 zł brutto (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć zł).

  3. kwartalną nagrodą dodatkową jest zestaw gadżetów Lenovo, w liczbie: 2 (słownie: dwa) o wartości jednostkowej 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt zł).

  4. dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie równej 22% wartości nagrody, o których mowa w punkcie b).

 1. Uczestnik, któremu zostaje przyznana nagroda, o której mowa w ust. 1 lit. a, b lub c (w sposób, o którym mowa w §3), zostaje zwycięzcą (zwanym dalej „Zwycięzcą”). Zwycięzca, któremu przyznano nagrodę, o której mowa w ust. 1 lit. b otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1 lit. c).

 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.

 4. Zwycięzca otrzymuje nagrodę z wszystkimi przynależnościami i dokumentami, jakie otrzymał Organizator od Partnera. Faktura i karta gwarancyjna/serwisowa zostanie dołączona tylko i wyłącznie wtedy, gdy Organizator otrzymał je od Partnera.

 5. Organizator stoi na stanowisku, że akcja nie stanowi konkursu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym przychód z nagrody (podstawowej, głównej, dodatkowej i pieniężnej) jest opodatkowany na zasadach ogólnych. Organizator może uzależnić wydanie nagrody od uprzedniego podania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do sporządzenia rocznej informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), która zostanie przekazana Zwycięzcy oraz właściwemu dla Zwycięzcy urzędowi skarbowemu, jeśli przychód z tytułu tej nagrody nie będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania. Zgodnie z przepisami Zwycięzca powinien wykazać przychód z tytułu nagród (które nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania) w swoim rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzić stosowny podatek dochodowy z tego tytułu w przewidzianym w prawie podatkowym terminie.§5 [Reklamacje i wykluczenia]


 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Akcji powinny być:

 1. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;

 2. przesłane listem poleconym na adres Organizatora (ul. Podchorążych 71, lok. 8, 00-722 Warszawa);

 3. wysłane najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego).

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

 2. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Akcji w sposób, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Akcji bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu.§6 [Dane osobowe]


 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

 1. adres e-mail,

 1. a w przypadku ich udostępnienia przez Uczestnika (wspomniane w §4 ust 2 pkt a) również:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zamieszkania,

  3. numer telefonu kontaktowego.

 2. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:

  1. imię i nazwisko,

  2. data urodzenia,

  3. adres zameldowania (do rozliczeń z urzędem skarbowym),

  4. adres zamieszkania (do wysłania nagrody),

  5. numer telefonu kontaktowego,

  6. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

  7. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.

 3. Uczestnik udziela Administratorowi zgody na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w Akcji.

 4. Dane osobowe odwiedzających Uczestników mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych przez Administratora (w tym telemarketing oraz otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych przesłanych drogą elektroniczną).

 5. Uczestnik udzielając zgody na przetwarzanie danych przez Administratora wyraża także zgodę na powierzenie danych osobowych przez Administratora Partnerowi. Dane powierzone Partnerowi mogą być przetwarzane przez Partnera w celach marketingowych i promocyjnych (w tym telemarketing oraz otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych przesłanych drogą elektroniczną).

 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Akcji. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:

  1. dostępu do danych,

  2. możliwości ich poprawiania,

  3. żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 7. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.§7 [Ustalenia końcowe]


 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.


widget instagram lenovo
widget twitter lenovo
widget facebook lenovo
widget youtube lenovo
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij zamknij