Regulamin akcji promocyjnej

LenovoZone


§1 [Organizator i Partner]


 1. Organizatorem akcji promocyjnej „LenovoZone” (zwanej dalej „Akcją”) jest FFW Communication sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 49, 02-797 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce ul. Gottblieba Daimlera 1, 02-460 (zwanej dalej „Partnerem”).

 2. Partner jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.


§2 [Uczestnicy]


 1. Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych lub

  2. nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub

  3. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych – niezbędne są zgody pisemne);

  4. posiada konto na stronie www.lenovozone.pl.

 3. Zabronionym jest posiadanie przez jednego Uczestnika więcej niż jednego konta na portalu lenovozone.pl. Tworzenie dodatkowych kont skutkować będzie:

   1. zawieszeniem na okres 7 dni konta wskazanego przez Uczestnika jako główne; w przypadku niewskazania przez Uczestnika konta głównego w terminie 24 godzin od chwili wysłania do Uczestnika wiadomości e-mail informującego o posiadaniu przez tego samego Uczestnika kilku kont, wybór konta głównego należy do Organizatora,

   2. permanentnym usunięciem wszystkich pozostałych kont założonych przez użytkownika.

 1. Za używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, obrażanie innych Uczestników oraz inne zachowania stojące w sprzeczności z zasadami tzw. netykiety Uczestnik może zostać ukarany zawieszeniem konta na okres 7 dni, a w przypadku powtórzenia się takiego zachowania usunięciem konta.

 2. Zapewnienie możliwości udziału w Akcji jest świadczone drogą elektroniczną.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Akcji są następujące:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet;

  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.


§3 [Mechanika Akcji]


 1. Akcja prowadzona jest od 13.04.2016 do jednostronnego jej odwołania przez Organizatora lub Partnera i jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem www.lenovozone.pl („Strona www”), na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Akcji.

 2. Akcja polega na wykonaniu wszystkich lub wybranych przez Uczestnika następujących działań z następującej listy:

  1. Uzupełnienie profilu o wskazane informacje na stronie profilu użytkownika,

  2. Zapisanie się do newslettera,

  3. Ocenianie i recenzowanie produktów Lenovo,

  4. Ocenianie i recenzowanie aplikacji,

  5. Ocenianie i komentowanie filmów video,

  6. Komentowanie artykułów,

  7. Pisanie postów w ramach forum,

za które to działania Uczestnik może otrzymać określoną przez Organizatora liczbę punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby punktów przyznawanych za każdą z wymienionych czynności. Liczba punktów przyznawana za poszczególne działania jest określona na stronie https://lenovozone.pl/jak-zdobywac-punkty. Organizator ma prawo zarówno do samodzielnego przyznawania użytkownikom dodatkowych punktów, jak i wyznaczania osób (zwanych Ekspertami) przydzielających dodatkowe punkty w imieniu Organizatora. Dodatkowymi punktami nagradzane będą komentarze/posty/recenzje charakteryzujące się ponadprzeciętną merytorycznością w ocenie Organizatora/Ekspertów.

 1. Zdobyte przez Użytkownika punkty podlegają wymianie na nagrody podstawowe (o których mowa w §4 ust. 1, a)). Punkty uprzednio wykorzystane do wymiany na nagrodę podstawową nie mogą zostać ponownie wykorzystane do tego celu, natomiast wymiana punktów na nagrody podstawowe nie ma wpływu na pozycję w rankingu aktywności (o którym mowa w §3 ust. 4 ).

 2. W ramach akcji prowadzony będzie ranking aktywności, w którym to pozycja Uczestnika będzie określona na podstawie sumy wszystkich zdobytych przez niego punktów w ramach lenovozone.pl (o których mowa w §3 ust. 2) oraz, w przypadku Uczestników migrujących z portalu lenovotechzone.pl, sumy punktów zdobytych uprzednio na tymże portalu. Ranking aktywności służył będzie również do wyłaniania Zwycięzców kwartalnej nagrody dodatkowej. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 01.09.2016 i kończy 30.09.2016. Każdy następny okres jest tożsamy z kolejnymi kwartałami.

 3. Uczestnik zostaje zwycięzcą (zwanym dalej Zwycięzcą) w przypadku:

 1. uzbierania odpowiedniej liczby punktów umożliwiających otrzymanie nagrody podstawowej oraz po jej wybraniu.

 2. uzbierania największej liczby punktów w kwartale w ramach rankingu aktywności. Tym samym Uczestnik otrzymuje nagrodę dodatkową.

W obu tych przypadkach Uczestnik zostanie poinformowany o wygraniu nagrody głównej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany w trakcie rejestracji adres e-mail).

 1. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku:

  1. niepodania przez Zwycięzcę pełnych danych (o których mowa w §6) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5

  2. podania fałszywych danych;

  3. podania nieprawidłowego adresu e-mail.

 2. Organizator wyśle nagrody w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5 z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

§4 [Nagrody]


 1. Zestawienie nagród:

  1. nagrodami podstawowymi są gadżety Lenovo ufundowane przez Partnera o wartości jednostkowej poniżej 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych). Na miesięczną pulę nagród dodatkowych składa się 75 sztuk różnego rodzaju nagród, a ich wykaz znajduje się na stronie: http://lenovozone.pl/nagrody. W przypadku wyczerpania się rodzaju nagrody dodatkowej, którą Zwycięzca wybrał zgodnie z §4 ust. 4, Zwycięzca uzyska ponowną możliwość jej wybrania wraz z rozpoczęciem się nowego miesiąca (odnowieniem puli nagród dodatkowych). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród dodatkowych w przypadku ich permanentnego wyczerpania.

  2. kwartalną nagrodą dodatkową jest smartfon Lenovo C2 o wartości jednostkowej 600 zł brutto (słownie: sześćset zł). Nagroda główna przyznana zostaje wraz z końcem każdego kwartału użytkownikowi, który w wymienionym kwartale uzyskał największą ilość punktów,

 2. Uczestnik ma prawo maksymalnie do tylko jednej nagrody dodatkowej, o której mowa w ust. 1 lit. b.

 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.

 5. Zwycięzca otrzymuje nagrodę z wszystkimi przynależnościami i dokumentami, jakie otrzymał Organizator od Partnera (prawa przedsiębiorcy, a nie konsumenckie). Faktura i karta gwarancyjna/serwisowa zostanie dołączona tylko i wyłącznie wtedy, gdy Organizator otrzymał je od Partnera.

 6. Organizator stoi na stanowisku, że akcja nie stanowi konkursu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym przychód z nagrody (podstawowej, dodatkowej) jest opodatkowany na zasadach ogólnych. Organizator może uzależnić wydanie nagrody od uprzedniego podania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do sporządzenia rocznej informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), która zostanie przekazana Zwycięzcy oraz właściwemu dla Uczestnika urzędowi skarbowemu. Zgodnie z przepisami, Zwycięzca powinien wykazać przychód z tytułu nagród (nagrody głównej lub pocieszenia) w swoim rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzić stosowny podatek dochodowy z tego tytułu w przewidzianym w prawie podatkowym terminie.


§5 [Reklamacje i wykluczenia]


 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Akcji powinny być:

  1. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;

  2. przesłane listem poleconym na adres Organizatora (ul. Podchorążych 71 lok. 8, 00-722 Warszawa);

  3. wysłane najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego).

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

 3. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Akcji, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Akcji bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu.


§6 [Dane osobowe]


 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników ich adres e-mail, a w przypadku udostępnienia przez Uczestnika informacji, o których mowa w §3 ust. 2 lit. a, również:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zamieszkania,

  3. numer telefonu kontaktowego

 2. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:

  1. Imię i nazwisko

  2. Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody)

  3. Numer telefonu kontaktowego

  4. Adres zameldowania (do rozliczeń z urzędem skarbowym)

  5. Prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)

  6. Data urodzenia

  7. Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego

 3. Przystępując do Akcji Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu, a co za tym idzie, fakt, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 4. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane dla celów udziału w akcji, dla celów podatkowych (dotyczy Zwycięzców), a także dla celów marketingowych objętych odrębnym oświadczeniem zgody.

 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Akcji. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:

  1. dostępu do danych,

  2. możliwości ich poprawiania.

 6. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Partner. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


§7 [Prawa autorskie]


  1. Zwycięzca oświadcza, że do zwycięskich(ej) prac(y), tj. dzieł(a) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałego w ramach realizacji Umowy (dalej: „Dzieło”) przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie.

  2. Zwycięzca oświadcza, że Dzieło nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym zwłaszcza praw autorskich osób trzecich.

  3. Wykonawca oświadcza, że Dzieło jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych.

  4. Z chwilą otrzymania nagrody Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Dzieła, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

  1. trwałe i czasowe utrwalanie, zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym dla celów publikacji, rozpowszechnianie, stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie Filmu lub dowolnej liczby jego kopii,

  2. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału Dzieła lub jego egzemplarzy,

  3. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany,

  4. wykorzystywanie w projektach realizowanych przez Organizatora lub na jego zlecenia na potrzeby własne lub osób trzecich,

  5. modyfikowanie na potrzeby bieżące i przyszłe Organizatora, w tym tworzenie nowych wersji i adaptacji,

  6. wprowadzenie do pamięci komputera,

  7. wprowadzanie do sieci informatycznych i teleinformatycznych oraz także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Dzieła dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, co dotyczy zarówno Dzieła jako całości, jak i jego fragmentów.

  1. Wraz z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora przechodzi prawo do rozporządzania, korzystania i dalszego zezwalania na korzystanie z opracowań, o których mowa w art. 2 Prawa Autorskiego.


§8 [Ustalenia końcowe]


 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.


widget instagram lenovo
widget twitter lenovo
widget facebook lenovo
widget youtube lenovo
Nasza strona korzysta z plików cookies (ciasteczek), aby świadczyć dla naszych Użytkowników usługi na jak najwyższym poziomie. Zapoznaj się proszę z naszą polityką cookies. AKCEPTUJĘ